Regulamin

 

Szanowny Kliencie,

Portalem turystycznym urlopy.pl zarządza spółka Centrum Usług Turystycznych z biurem mieszczącym się w Płocku, ul.Padlewskiego 18c,NIP:774-323-10-48 REGON: 365728919, która działa jako podmiot współpracujący z organizatorami turystyki.

Powyższy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) zawiera warunki wykonywania przez Centrum Usług Turystycznych, na zlecenie Klienta, czynności prawnych i faktycznych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych oraz określa zasady korzystania z portalu urlopy.pl (dalej: „Portal”).

Strona URLOPY.PL zwraca uwagę wszystkim użytkownikom korzystającym z Portalu, że Centrum Usług Turystycznych nie są stroną umowy o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem portalu, bowiem zawsze jest nią jasno wskazany i określony usługodawca oferujący usługi będące przedmiotem umowy. Ponadto zwracają uwagę wszystkim użytkownikom korzystającym z Portalu, iż umowy, o których mowa powyżej, są zawierane i realizowane z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Umów (zwanych najczęściej warunkami podróżowania i płatności  i/lub warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych) danego usługodawcy. Przy współpracy z Centrum Usług Turystycznych dochodzi jedynie do zawarcia umowy zlecenia pośrednictwa w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych z danym organizatorem turystyki. W związku z tym poniższe warunki dotyczą wyłącznie świadczenia przez Centrum Usług Turystycznych   usług i nie mają żadnego wpływu na warunki, na których odbywają się podróże, w których sprzedaży pośredniczy Centrum Usług Turystycznych. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych usługodawców udostępniane są przed rezerwacją podróży i muszą zostać jednoznacznie zatwierdzone przez Podróżnego/Uczestnika również w imieniu wszystkich pozostałych podróżnych. Wobec powyższego stają się one częścią umowy pośrednictwa zawieranej przy udziale Centrum Usług Turystycznych. W przypadku braku ogólnych warunków umów usługodawcy zastosowanie mają dane warunki taryfowe towarzystwa lotniczego.

W gestii Klientów rezerwujących a następnie nabywających usługi pozostaje dopełnienie wymaganych warunków wizowych i paszportowych w krajach, które tego wymagają. Centrum Usług Turystycznych służy informacją i pomocą dotyczącą warunków wizowych
Centrum Usług Turystycznych :
:1. nie ponoszą  odpowiedzialności za błędy w pisowni, liczbach i drukach w ofertach online dostarczonych przez usługodawców,
2. nie odpowiadają i nie mają wpływu na przyznanie lub odmowę przyznania wiz,

3. nie odpowiada przed Podróżnym/Uczestnikiem za poprawność lub kompletność danych przedstawionych przez jego potencjalnego partnera umowy jaką zamierza zawrzeć Klient,

4. nie są zobowiązane do weryfikowania informacji podawanych przez usługodawców.

Rezerwacja

Rezerwacja imprezy dokonana na stronie internetowej www.urlopy.pl następuje przez stronę internetową www.urlopy.pl, prowadzoną przez Centrum Usług Turystycznych lub przez stronę internetową Partnera. Klient składa wiążące zlecenie dokonania rezerwacji pisemnie, ustnie, telefonicznie lub przez Internet na stronie www.urlopy.pl, klikając przycisk „Rezerwuję” na formularzu rezerwacyjnym. W każdym wypadku dokonania przez Klienta rezerwacji imprezy turystycznej, wybranej na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.urlopy.pl, Centrum Usług Turystycznych rezerwację taką uznają za wiążącą zawarcia oferty z danym organizatorem turystycznym umowy o świadczenie usług turystycznych na warunkach określonych w rezerwacji. Z chwilą potwierdzenia przez organizatora otrzymania Państwa rezerwacji zawierającej w sposób oczywisty istotne postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w Państwa rezerwacji oraz potwierdzeniu.

Dokonujący rezerwacji jest związany umową od czasu otrzymania pisemnego potwierdzenia rezerwacji. Potwierdzenie dokonania rezerwacji może nastąpić mailem, faksem lub pocztą.

Klient ponosi odpowiedzialność za czynności dokonane w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich podanych w zleceniu rezerwacji uczestników.Centrum Usług Turystycznych ponosi odpowiedzialność za prawidłowe pośrednictwo przy dokonaniu rezerwacji imprezy,  dostępnej na stronie internetowej www.urlopy.pl.

Centrum Usług Turystycznych nie ponosi w stosunku do Podróżnego/Uczestnika odpowiedzialności za należyte wykonanie świadczeń objętych zarezerwowaną imprezą turystyczną, dostępną na stronie internetowej www.urlopy.pl bowiem w tym zakresie odpowiedzialność ponosi podmiot, który zawarł umowę z Klientem.

Formy płatności

Centrum Usług Turystycznych są uprawnione do pobrania od Klienta, w imieniu organizatora podróży, należności za zakupione usługi.

Należności za zakupione usługi i świadczenia płatne są wg warunków podróżowania i płatności wybranego organizatora lub przewoźnika w uzgodnionych terminach na rachunek bankowy Centrum Usług Turystycznych lub do organizatora podróży. Jako datę dokonania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku odbiorcy. Gwarantuje to terminowe otrzymanie dokumentów podróży przez Uczestnika imprezy. Brak wpłaty za zarezerwowane usługi i świadczenia, w wyznaczonym warunkami uczestnictwa terminie, upoważnia Centrum Usług Turystycznych  lub współpracującego z Centrum Usług Turystycznych do anulowania rezerwacji zgodnie z obowiązującymi warunkami płatności i podróżowania danego organizatora. Koszty wynikłe z anulacji w tym procesie obciążają Klienta.

Jeśli organizator podróży poinformuje, że nie może przyjąć zgłoszenia podróży, to kwota zaliczki uiszczona w czasie zgłoszenia zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia przez organizatora Klient nie jest uprawniony do żądania odszkodowania od Centrum Usług Turystycznych lub organizatora podróży.

Usługi i  ceny

Za każdym razem oferowany zakres usług wynika z opisu usługi organizatora oraz z odnoszących się do nich danych w potwierdzeniu podróży. Dodatkowe porozumienia, które zmieniają zakres usług umownych, wymagają pisemnego potwierdzenia.

Centrum Usług Turystycznych oświadcza, iż z reguły każdy organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian poszczególnych usług w stosunku od uzgodnionej treści umowy,  zgodnie z Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego organizatora. W takim przypadku Centrum Usług Turystycznych nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez organizatora podróży w ramach umowy.

Jeżeli Podróżujący nie skorzysta z poszczególnych usług podróży ze względu na wcześniejszy powrót lub z innych ważnych przyczyn, to usługodawca lub organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży. Polecamy zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia podróży.  
Rezygnacja z  umowy, zmiana rezerwacji, zmiana zgłoszonych uczestników

Uczestnik podróży ma prawo w każdym momencie przed rozpoczęciem podróży rezygnacje z zawartej przy udziale Centrum Usług Turystycznych umowy.  Ewentualne opłaty z tytułu odstąpienia od rezerwacji każdorazowo wynikają z Ogólnych Warunków Podróżowania i Płatności danego organizatora. Warunki odstąpienia od umowy dostępne są, jako integralna część Warunków Podróżowania i Płatności, przed każdą rezerwacją w formularzu zgłoszeniowym. Rezygnacja z umowy oraz zmiana rezerwacji podróży mogą być zrealizowane tylko przy udziale Centrum Usług Turystycznych. Wiążącym terminem rezygnacji przez Klienta od umowy jest data otrzymania przez Centrum Usług Turystycznych pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Rezygnacje w innych formach niż wymieniona powyżej nie będą realizowane.

Jeśli na życzenia klienta będą podejmowane po zawarciu umowy zmiany w odniesieniu do miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania, rodzaju transportu oraz terminu podróży, to organizator pobiera opłatę z tytułu zmiany rezerwacji od każdego podróżnego. Zmiana rezerwacji usługi, w której uczestniczy Centrum Usług Turystycznych,  następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego organizatora Opłaty z tytułu rezygnacji lub zmiany rezerwacji podane są w warunkach uczestnictwa oraz w opisach taryf danego przewoźnika lotniczego. Zwrot kosztów z tytułu nieodbytych lotów w przypadku podróży lotniczych jest uzależniony od przewoźnika oraz zastosowanej taryfy biletowej.

Centrum Usług Turystycznych informuje, iż w przypadku:

1. lotów specjalnych i czarterowych obowiązują ogólne warunki handlowe danego organizatora podróży/danego towarzystwa lotniczego, dostępne w procesie rezerwacji, z którymi rezerwujący ma obowiązek zapoznać się przed dokonaniem rezerwacji i które rezerwujący musi zatwierdzić. Wszystkie loty specjalne i czarterowe muszą zostać potwierdzone zwrotnie przez klienta najpóźniej 48 godzin przed lotem powrotnym w danym towarzystwie lotniczym lub u organizatora. Jeżeli niniejsze potwierdzenie powrotu nie ma miejsca, Centrum Usług Turystycznych nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną anulację rezerwacji lub odmowę przyjęcia pasażera na pokład samolotu,

2. rezerwacji i wynajmu mieszkań/domków letniskowych obowiązują tu szczególne  warunki handlowe danego oferenta,

3. lotów liniowych Klient otrzymuje bilet elektroniczny,

4. rezerwacji krótkoterminowych dokumenty podróży zostaną zdeponowane na stanowisku odpraw organizatora na właściwym lotnisku.  Dokładniejszych informacji udzieli wszystkim klientom doradca podróży po dokonaniu rezerwacji. Koszty przesłania dokumentów ekspresową drogą kurierską ponosi Klient,

5. podróży pakietowych wszystkie dokumenty podróży zostaną przekazane przez Centrum Usług Turystycznych bądź przez organizatora podróży dopiero po całkowitym uregulowaniu płatności. Sposób przekazania klientowi dokumentów określa organizator,

6. podróży last minute obowiązują Ogólne Warunki Podróżowania i Płatności danego organizatora, które dostępne są przed każdą rezerwacją i które rezerwujący musi jednoznacznie zatwierdzić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rezerwacyjnym,

7. rezerwacji ofert „tylko hotel” obowiązują uregulowania obowiązujące w danym hotelu lub uregulowania pośredniczącego organizatora podróży.

8. możliwa płatność kartami VISA i MasterCard

Ubezpieczenia

Organizator ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Klienta - uczestnika imprezy. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest podana każdorazowo w warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych danego organizatora. Powyższe ubezpieczenie jest zawarte w końcowej cenie podróży. Centrum Usług Turystycznych poleca zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezach turystycznych bądź ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych.

Przepisy paszportowe, wizowe, celne, dewizowe i zdrowotne

Organizator imprezy zobowiązany jest do informowania klientów na ich prośbę przed zawarciem umowy o przepisach sanitarnych, wizowych oraz paszportowych, obowiązujących w krajach docelowych oraz ich ewentualnych zmianach, a w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie wizy oraz innych wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie. Uczestnik odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszystkich wszelkich przepisów, niezbędnych w celu realizacji imprezy, a także za posiadanie wszystkich dokumentów podróży. Wszystkie utrudnienia, które powstaną z powodu nieprzestrzegania niniejszych przepisów, obciążają Uczestnika, nawet wówczas gdy przepisy te miałyby się zmienić po dokonaniu rezerwacji.

Centrum Usług Turystycznych udziela klientom rzetelnych informacji do przekazania których obowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosząc odpowiedzialności za informacje przekazywane przez organizatorów turystyki.

Ograniczenia odpowiedzialności

Usługi, które należą do obowiązków danego Organizatora nie jest przedmiotem stosunku umownego istniejącego pomiędzy Klientem a Centrum Usług Turystycznych. Za usługi te odpowiedzialność ponosi jedynie dany usługodawca lub organizator. Centrum Usług Turystycznych nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez danego usługodawcę. Dane dotyczące przewozów lub innych usług turystycznych, w których pośredniczy firma Centrum Usług Turystycznych, opierają się wyłączne na danych przekazanych Centrum Usług Turystycznych przez usługodawców  i organizatorów. Nie przedstawiają one żadnego własnego zapewnienia Centrum Usług Turystycznych w stosunku do Podróżującego.

Centrum Usług Turystycznych ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wykonanie usług pośrednictwa z zachowaniem należytej rzetelności.

Postanowienia końcowe

Centrum Usług Turystycznych nie wyraża zgody na przeniesienie przez Klienta  obowiązków i praw wynikających z umowy pośrednictwa zawartej z Centrum Usług Turystycznych na osoby trzecie, w tym również na współmałżonków lub krewnych. Dotyczy to zarówno roszczeń wynikających z nie starannego lub niewykonania umowy pośrednictwa, jak również z tytułu czynów niedozwolonych. Cesja świadczeń Klienta należnych od organizatora jest dopuszczalna, o ile nie ustalono inaczej w ogólnych warunkach handlowych organizatora podróży.

Centrum Usług Turystycznych zobowiązuje się, wykorzystywać dane uzyskane, przetwarzane i zachowywane podczas rezerwacji, rejestracji oraz korzystania z usług firmy Centrum Usług Turystycznych przez danego Klienta wyłącznie do celów realizacji umów zawieranych przy współdziałaniu firmy Centrum Usług Turystycznych oraz nie przekazywać ich dalej niezwiązanym osobom trzecim, o ile nie istnieje w tym względzie żadne ustawowe lub wymagane z urzędu zobowiązanie, na przykład w celu zwalczania nadużycia, w szczególności nadużycia kart kredytowych.

Jeśli jest to konieczne do realizacji zawieranych umów, dane uczestników uzyskane podczas rejestracji mogą być przekazywane dalej danym usługodawcom lub osobom trzecim.

Umowa zawarta przez Klienta z Centrum Usług Turystycznych podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Centrum Usług Turystycznych wynikające z zawartej Umowy lub powstałe na jej tle będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Centrum Usług Turystycznych dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Portalu (w szczególności materiały dotyczące rodzaju i zakresu świadczeń, ceny) wolne były od jakichkolwiek pomyłek i błędów, tym niemniej nie gwarantuje, iż pomyłki i błędy takie nie występują, w związku z czym wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Użytkownikiem Portalu umowie o świadczenie usług turystycznych. oraz w Warunkach Imprez Turystycznych.

Centrum Usług Turystycznych nie ponosi odpowiedzialności za:

1. niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Portalu oraz za przerwy w dostępności Portalu,

2. zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Portalu.

Centrum Usług Turystycznych informuje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby trzecie lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.

Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Portalu  przysługują Centrum Usług Turystycznych. Użytkownicy Portalu mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Portalu, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron.

Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Centrum Usług Turystycznych poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.urlopy.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zaakceptowania go przez Właścicieli spółki Centrum Usług Turystycznych i umieszczenia go na stronie.