:no translation

 

REGULAMIN KONKURSU
„Voucher Itaki na 2000 zł”


Organizatorem Konkursu „Voucher Itaki na 2000 zł” jest Urlopy.pl Spółka z o.o., 09 – 402 Płock, ul. Padlewskiego 18 C, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000477624, NIP: 7743216959, REGON: 146870802, kapitał zakładowy:   705 000 zł.

1.Miejsce Konkursu:

Miejscem przeprowadzenia Konkursu są poniższe biura podróży Urlopy.pl Sp. z o.o.:

 • Płock, ul. Wyszogrodzka 140 - tel. 24 366 35 35
 • Płock , ul. Padlewskiego 18c -tel. 24 366 06 33
 • Chrzanów, ul. Trzebińska 40 - tel. 530 999 661
 • Elbląg, ul. Teatralna 5 - tel. 55 232 30 44
 • Kraków, Mackiewicza 17a lok. Simply Market Ip - tel. 12 341 46 50
 • Poznań , Marcelińska 98 lok. 304 - tel. 61 2217601
 • Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 32 - tel. 18 442 32 10
 • Świebodzin, Sulechowska 8 - tel. 66 5486174
 • Radom, ul. Toruńska 1 - tel. 511 533 510
 • Zduńska Wola , Kilińskiego 1d - tel. 722040101
 • Warszawa, ul. Przy Agorze 17 lok. 14 - tel. 22 896 19 68
 • Zielona Góra, ul. Batorego 128 - tel. 68 459 59 86

2. Czas Konkursu:

20.06.2016 r - 31.08.2016 r

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniły warunki określone w poniższych punktach.

4. Zasady Konkursu:

a) Każdy Klient, który dokona rezerwacji imprezy turystycznej w którymkolwiek biurze podróży Urlopy.pl wymienionym w punkcie 1 Regulaminu, na ofertę egzotyka 2016/2017 r. z Itaka i szczegółowo uzasadni, dlaczego dokonał rezerwacji oferty Itaka w jednym z biur podróży URLOPY ma prawo wziąć udział w losowaniu nagrody, którą jest Voucher Itaki na kwotę 2.000 zł na kolejną imprezę turystyczną

b) Konkurs nie dotyczy pracowników biur Urlopy.pl Sp. z o.o.

c) Z konkursu wyłączeni są klienci dokonujący innych niż wycieczka lotnicza rezerwacji w salonach Urlopy.pl Sp. z o.o.

d) Jedna rezerwacja wycieczki dokonana przez Klienta uprawnia go do wzięcia udziału w konkursie, niezależnie od ilości osób uwzględnionych w rezerwacji.

e) Osoba, która wygra wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach marketingowych.

Losowanie nagrody odbędzie się w Płocku w dniu 02.09.2016 o godzinie 12:00. w siedzibie biura Urlopy.pl sp. z o.o przy ul. Wyszogrodzka 140 w Płocku (C.H Auchan). W skład komisji wchodzą: Agnieszka Gujgo (Prezes), Ewa Brzozowska (kierownik biura Auchan).

5. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Klienta na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.

6. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia uczestnictwa w Konkursie na adres: ul. Padlewskiego 18c, 09 - 402 Płock

7. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta tj. imię i nazwisko, adres, nazwę Konkursu oraz opis i powód reklamacji.

8. Roszczenia z tytułu udziału w Konkursie nie mogą być zgłaszane po upływie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania pisma w urzędzie pocztowym. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

10. W przypadku sytuacji nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzja rozstrzygnięcia Organizatora jest wiążąca i ostateczna.

Uczestnicy poprzez udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach marketingowych, w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135 ze zm.). Wszystkie dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w Biurach Podróży Urlopy.pl. Uczestnikowi konkursu, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją.

12. Regulamin Konkursu „Voucher Itaki na 2000 zł” dostępny będzie we wszystkich Biurach Podróży Urlopy.pl.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Voucheru. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora , są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji. Informację należy przekazać telefonicznie: dzwoniąc pod numer 24 366 35 35 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-21.00 lub e-mailem na adres plock1@urlopy.pl

Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego Voucheru.

Klient odbiera Voucher w jednym z biur podróży Urlopy.pl Sp. z o.o.

W wypadku wątpliwości , co do stosowania regulaminu Uczestnik ma prawo w czasie trwania Konkursu zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

Uczestnik oświadcza ,iż przed przystąpieniem do udziału w Konkursie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.